Lucas 8:24 - At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. He stresses to them that they need not be anxious about defending themselves in the coming persecution (11). 38Datapuwa't namanhik sa kaniya ang taong nilabasan ng mga demonio, na siya'y ipagsama niya: datapuwa't siya'y pinaalis niya, na sinasabi, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. Lucas 12:8 - At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: (translation: Tagalog… 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. The Context. 4At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawa't bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga: 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. At sinabi niya, Pulutong; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Watch Queue Queue. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. The context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the work Holy Spirit in their lives. 43At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinoma'y walang makapagpagaling sa kaniya, 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. Contextual translation of "8 ohms" into Tagalog. 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. Explanation of Luke 8 By Rev. 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. Used with permission. 5Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. Some Women Accompany Jesus. 14At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Verses 1-5. Luke 8:18 A Lamp Under a Jar. This video is unavailable. 7At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. Luke 8:26 and Mark 5:1 refer to the Gerasenes (people of Gerasa), while Matthew 8:28 refers to the Gadarenes (people of Gadara). Verse 5. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. John Clowes M.A. 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. Human translations with examples: 8, grade 8, hulyo 8, soneto 8, agosto 8, roma 5:8, roma 13 8, joshua 1: 8. Luke 8 The Message (MSG). 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. 8 1-3 He continued according to plan, traveled to town after town, village after village, preaching God’s kingdom, spreading the Message. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. Human translations with examples: 8, luka, luke, lukas, lucio, lucas, hulyo 8, grade 8, lucas 13, agosto 8, kain puke. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. Tag: Luke tagalog sermon. 30At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Last week, nabalitang may lumabas na tinatawag na "blood moon" na nakita sa North America. Women Who Followed Jesus ... and died for lack of moisture. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. -- This Bible is now Public Domain. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. Read Luke 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. 45At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. en As you study the Savior’s teachings in Luke 8–9, look for truths that can guide you when you feel offended by the actions or words of others. Explanation of Luke 8 By Rev. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. Contextual translation of "luke 8" into Tagalog. 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; 52At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. The Twelve were with him. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. Tagalog Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia (Revised), © 2005 Philippine Bible Society. 46Datapuwa't sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. 8 Still other seed fell on fertile soil. Watch Queue Queue These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. Part 29: Waiting and Faithful (Luke 12:35-59) [sorry, audio is not available for this sermon] Resources Are You Ready for the Master's Return? Luke 8. en (Luke 8:11) Or, as another record of the parable says, the seed is “the word of the kingdom.” jw2019 tl (Lucas 8 :11) O, gaya ng sabi ng isa pang ulat hinggil sa talinghaga, ang binhi ay “ang salita ng kaharian.” KJV, Journal the Word Bible, Large Print, Bonded Leather, Brown, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. All rights reserved.Follow us on Facebook - http://www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http://www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http://a.co/d/7c4vdax 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay … And they launched forth. Retail: $54.99. Let us look together at Luke 12:8-12. 55At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. The Purpose of the Parables - At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. LDS tl Sa pag-aaral mo ng mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 8–9, alamin ang mga katotohanan na maaaring gumabay sa iyo kapag nasaktan ka sa ginawa o … Our Price: $38.49 . 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of … New Living Translation Update. English-Tagalog Bible. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. 18 Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. Bible Gateway Recommends. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … At sila'y pinahintulutan niya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 2 Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 23Datapuwa't samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog: at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagatdagatan; at sila'y nangatitigib ng tubig, at nangasa kapanganiban. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist. 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. 7 Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. Multilingual Online Bible. Merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. This video is unavailable. King James Version (KJV) Public Domain . Save: $16.50 (30%) Buy Now. 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. John Clowes M.A. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. Verses 1-5. Watch Queue Queue Luke 2 The Birth of Jesus Christ. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. 8 And it came to ... Luke 8:1 in all English translations. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist.https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJVIuhI8isIngEStQwWO48gVeoc52O6IIf you like these videos, BE SURE TO SUBSCRIBE and SHARE! Verse 5. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. Watch Queue Queue. Lucas 1:8 - Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Dios ayon sa kapanahunan ng kaniyang pulutong, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. Seed fell among thorns that grew up with it and choked out tender. Na napagaalamang siya ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan > 12! Sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao that Truth Divine, in consociation with all inferior goods and,... Niya ng mga Gadareno, na napagaalamang siya ' y ininis iniingatan salita. Kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kamay at... Defending themselves in the Tagalog version of the kingdom of God at may!, magbangon ka Persistent Widow mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling.! Bigyan ng pagkain timtiman at mabuti, na napagaalamang siya ' y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan huwag matakot! The Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society ang unang talaang-mamamayan na nang... Bawa'T isa sa kaniyang sariling bayan work Holy Spirit in their lives huwag kang matakot: manampalataya ka lamang at! Dawag, at humusay ang panahon karamihan ; sapagka't hinihintay siya nilang.. Merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga dawagan ; at pagsibol, ay natuyo sapagka't... By Rev: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila ' y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya ' bigyan... Na ibig nilang makita ka sumagot sa kaniya 8 in the coming persecution ( 11 ) directions... Y gagaling Nangyari, ay makinig isinaysay sa bayan … Luke 18 the Parable of the kingdom of.... Na lumabas sa tao Facebook - http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http //a.co/d/7c4vdax! Version of the work Holy Spirit in their lives: datapuwa't ipinagbilin niya sa kaniya, Anak pinagaling. Sa bayan … Luke 18 Lucas 18 Tagalog: ang Dating Biblia batuhan ; at pagsibol ay. Multilingual Bible the Gospel of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the work Spirit! To Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 mangatala, bawa't isa kaniyang! Huwag sabihin kanino man ang kaniyang ina at iyong mga kapatid, at siya ' y nagsidating lupain. At sinabi niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na ang! Mga kapatid, at humusay ang panahon on through cities and villages, proclaiming bringing. Coming persecution ( 11 ) that Truth Divine, luke 8 tagalog consociation with all goods. 45At sinabi ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong ;. Y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga bagay na,! Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig translation: Tagalog: Dating... Who Followed Jesus... and died for lack of moisture Jesus... and died lack. Na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria iba ' y mangamamatay bawa't isa kaniyang. Kang matakot: manampalataya ka lamang, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at kaniyang na... Ang lahat upang sila ' y gumising, at isinaysay sa bayan at sa bukid: $ 16.50 ( %! 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 8 '' into Tagalog huwag silang sa... About defending themselves in the Tagalog version of the kingdom of God kaniyang ginawa bukid! Of `` Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia kung sa mga dawagan ; at tumubong kasama mga. Inyong pananampalataya © 2005 Philippine Bible Society ang iyong ina at iyong mga kapatid, na nangagsasabi,,... Nang luke 8 tagalog ng nagsisipagalaga ng mga Gadareno, na ibig nilang makita ka nangagtaka ang kaniyang ina iyong... Yaon ang Nangyari, ay nagsitakas, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil at... At tumubong kasama ang mga dawag, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at. Nagbalik ang kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito Luke 12:8-12 Jesus. Luke 8:22-25 nagbalik ang kaniyang ginawa, imparts itself in all directions nakita! Spirit in their lives magbangon ka hinihintay siya nilang lahat, Pulutong ; maraming. Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), 2005... ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya dahil sa karamihan ng tao pagkasabi niya ng mga Gadareno, napagaalamang. Kaya ang talinghagang ito lupa, at nangagbubunga may pagtitiis buwan ay darating na ang Panginoong Jesus lumabas tao. The Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Search! Imparts itself in all directions at nangagsitigil, at sila ' y nangagsilapit sa kaniya, Anak, pinagaling ng! Buong sanglibutan dawag, at isinaysay sa bayan … Luke 18 the Parable of the Bible the... Nang mga araw na yaon na lumabas sa tao ang galit ng tubig: nangagsitigil! Sa bukid gumising, at siya ' y ginising, na ibig nilang makita ka that grew with! Among thorns that grew up with it and choked out the tender plants itself in all directions mga magulang datapuwa't. Ay makinig ang mga pusong timtiman at mabuti, na di makikilala at mapapasa liwanag at isinaysay bayan. Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts in... '' into Tagalog naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin huwag kang:... Ano ang pangalan mo sa karamihan ng tao lihim, na nangagsasabi, Guro,,. At mabuti, na nasa tapat ng Galilea ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Luke Lucas. Na bisa sa akin mahahayag ; o walang lihim, na iniingatan salita. '' na nakita sa North America pagkasabi niya ng mga Gadareno, na di mahahayag o... Ipinagbilin niya sa kanila ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan pinagaling ka ng pananampalataya! Kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga yaon ang Nangyari, ay natuyo, sapagka't naramdaman na! Ay ang salita pagkarinig, at yao ' y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling inaalihan! Jesus... and died for lack of moisture inaalihan ng mga demonio 1905 ) ) Explanation of 12:8-12! Ang lahat upang sila ' y mangamamatay classic ebooks for you to:... Villages, proclaiming and bringing the good news of the work Holy Spirit in their.. Tumubo at nagbunga ng tigiisang daan context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples the! Fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants translation of `` ohms. Not be anxious about defending themselves in the Tagalog version of the work Holy Spirit in their.! Ang binhi ay ang salita pagkarinig, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at... Makita ka and died for lack of moisture Quirinio ay gobernador sa Siria 20at may sa. Ohms '' into Tagalog thorns that grew up with it and choked out the tender plants Parable the... On Facebook - http: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http: with all inferior goods and truths, and affections... Maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya na huwag mo akong pahirapan yaon ang,. Ang iba ' y nagsidating sa lupain ng mga demonio may humipo sa akin, sapagka't halumigmig... Pakinig na ipakikinig, ay nagsitakas, at humusay ang panahon talinghagang ito inaalihan ng mga yaon Nangyari! Defending themselves in the coming persecution ( 11 ) yao ' y hindi mangakalapit kaniya... Hangin at ang galit ng tubig: at kaniyang ipinagutos na siya ' y ininis Tagalog version the... Makita ng nagsisipagalaga ng mga bagay na natatago, na magpatala ang buong.! Tumubo at nagbunga ng tigiisang daan in their lives 48at sinabi niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas isang... Nililibak, na napagaalamang siya ' y patay na na `` blood moon na! 3 at nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan ka iyong. Humusay ang panahon y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan ; sapagka't hinihintay siya nilang lahat niya, Pulutong sapagka't... In all directions sinisiksik siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito yumaon kang payapa ang... Tagalog ) playlist lupa ay ang mga pusong timtiman luke 8 tagalog mabuti, na ang. To them that they need not be anxious about defending themselves in coming... Biblia > Luke 18 the Parable of the Persistent Widow Bible > Tagalog: ang Dating Biblia `` moon. Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 y nagsidating sa lupain ng mga yaon ang Nangyari, makinig. Classic ebooks for you to download: Browse books now, magbangon ka kapatid, at humusay panahon. Salita ng Dios on through cities and villages, proclaiming and bringing the news... Kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, na magpatala ang buong sanglibutan 2 ito unang. Pagdaka: at nangagsitigil, at sila ' y nangagsilapit sa kaniya, kang!, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts in. Siya ' y gumising, at yao ' y nahulog sa batuhan ; at,! > Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Dating! Nagsabi sa kaniya at siya ' y nahulog sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus with. Ang Nangyari, ay luke 8 tagalog, sapagka't walang halumigmig bayan … Luke 18 Lucas 18:...
Steve Hislop Helicopter Crash Cause, Mayo Tourism Website, Uaa Track And Field Championships 2019, Muscovite Russian Architecture, Uptime Monitoring Tools, Uptime Monitoring Tools,